QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Sinh viên làm KLTN phải nộp bài viết của mình (04 bản đóng bìa bình thường và 04 bản tóm tắt) cho Khoa. Sau khi bảo vệ xong sinh viên sửa lại theo yêu cầu nhận xét của hội đồng chấm KLTN, in ra 02 cuốn bìa cứng, màu xanh đậm, in chữ nhũ vàng đủ dấu Tiếng Việt, nộp lại cho khoa mới được nhận giấy công nhận tốt nghiệp tạm thời.

TÓM TẮT LUẬN VĂN ĐƯỢC TRÌNH  BÀY THEO THỨ TỰ SAU:

  1.   Tóm tắt luận văn được trình bày 2 trang, cỡ chữ VnTime (Roman) hoặc Times New Roman cỡ 13 Hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3 cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3, cm, lề phải 2 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới trang giấy.
  2.   Tóm tắt luận văn phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung luận án, phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận văn.
  3.   Tuyệt đối không được tẩy, xoá, sửa chữa trong tóm tắt luận văn.
  4.   Nôi dung tóm tắt luận văn trình bày ngắn gọn các vấn đề theo trình tự và mẫu

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Đề tài:…………………………………………………………………………………

Tác giả luận văn:.………………………………………………Khóa:..……………..

Người hướng dẫn:..……………………………………………………………………

Nội dung tóm tắt:

  1. a) Lý do chọn đề tài
  2. b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
  3. c) Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả
  4. d) Phương pháp nghiên cứu.
  5. e) Kết luận

Nguồn :http://thuevietassignment.com/quy-dinh-ve-hinh-thuc-tom-tat-luan-van-thac-si/

Xem thêm KHÁI NIỆM HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN  

Diễn đàn công nghệ: hcmweb.net